loadingimg

Wczytuję dane...

Logowanie za pomocą kont zewnętrznych:

Reklamacje

WARUNKI REKLAMACJI DLA SKLEPU INTERNETOWEGO FAST FOOT Sprzęt do biegania

I. Reklamacje dotyczące Towarów

1.1. Michał Mroczkowski Usługi Informatyczno-Księgowe jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

1.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@fast-foot.pl. Michał Mroczkowski Usługi Informatyczno-Księgowe zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

1.3. Michał Mroczkowski Usługi Informatyczno-Księgowe nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


II. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

2.1. Michał Mroczkowski Usługi Informatyczno-Księgowe podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Michał Mroczkowski Usługi Informatyczno-Księgowe o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu internetowego.

2.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Michał Mroczkowski Usługi Informatyczno-Księgowe ul. Oleńki 16a 05-092 Łomianki, mailowo pod adres reklamacje@fast-foot.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

2.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

2.5. Michał Mroczkowski Usługi Informatyczno-Księgowe zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

III Opis procedury reklamacyjnej:

3.1 Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem reklamacje@fast-foot.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3.2 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3.3 Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
3.4 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Polecamy...
FACEBOOK